جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


پسوند دامنه Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.co.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.ac.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.id.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.net.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.org.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.gov.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.sch.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان