جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


پسوند دامنه Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.co.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.ac.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.id.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.net.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.org.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.gov.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.sch.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان